Waarom de gedragscode

Een Bewuste Bouwer is het visitekaartje van de bouwsector, zet de gedragscode in op haar bouwplaatsen en werkt zo op een omgevingsbewuste, veilige en duurzame wijze.

De Bewuste Bouwers-gedragscode richt zich op de bouwplaats en op de omgeving van de bouwplaats. Een drukke omgeving, mondige buren, hoge verwachtingen, kwetsbare natuur en compactere werkterreinen vragen steeds meer van bouw- en infrabedrijven tijdens de uitvoering.

De gedragscode biedt het hele team, van timmerman tot projectmanager, concrete handvatten hoe zij bewust kunnen werken met oog voor:

  • de omgeving waar mensen wonen, werken en recreëren;
  • het milieu bij het uitvoeren van het werk;
  • de collega-medewerkers: goede zorg voor de bouwplaats medewerkers tijdens de uitvoering van het project.

Werkwijze

Dit alles is ondergebracht in 5 pijlers: Omgeving, Veilig, Vakmensen, Milieu en Verzorgd. De pijlers zijn uitgewerkt in normkaarten, die de eisen geven om aan de norm te voldoen. Ieder project, iedere bouwplaats en iedere omgeving is anders. Dat vraagt van het bouwbedrijf maatwerk per bouwplaats. De normkaarten geven ruimte om maatwerk te realiseren. Daarom zijn de normkaarten geen checklists. De normeisen zijn verdeeld in twee kolommen, ‘op de norm’ en ‘boven de norm’. De eisen om ‘op de norm’ te scoren zijn over het algemeen concreter en meer sturend voor wat minimaal moet gebeuren. De eisen om ‘boven de norm’ te scoren vragen om extra inspanning. Scoren ‘boven de norm’ brengt een extra positief effect voor het project, de bouwplaats en de directe omgeving. Bewuste Bouwers bezoekt de bouwplaats tijdens de uitvoeringsfase voor toetsingsmomenten in de vorm van audits en mysteriebezoeken. Op die manier wordt gekeken of de bouwplaatsen handelen conform de gedragscode.

Meerwaarde

Een Bewuste Bouwer heeft een positief effect op de bouwplaats en op de directe omgeving, en daarmee op het imago van het bedrijf. Door het werken via de gedragscode wordt zichtbaar gemaakt dat aandacht is voor meer dan alleen het feitelijke bouwen. Maatschappelijk verantwoord ondernemen en omgevingsmanagement krijgen duidelijk aandacht. Hoe beter dat zichtbaar is, hoe meer de waarde van bewust bouwen herkend en erkend wordt.

Raakvlakken

Veel bouw- en infrabedrijven hebben diverse certificeringen en beleidsnormen die raakvlakken hebben met de Bewuste Bouwers-gedragscode.

BREEAM-NL

BREEAM-NL is een instrument om integraal de duurzaamheid van nieuwe gebouwen, bestaande gebouwen, gebieden en sloopprojecten te meten en te beoordelen. In BREEAM-NL wordt niet alleen het eindproduct gewaardeerd, maar gaat het ook om het proces naar het product. De credit MAN3, Bouwplaats en Omgeving, richt zich op de uitvoering.

Het bouwbedrijf dient zich op meerdere vlakken te onderscheiden: een veilige toegang, een goede buur, milieubewust en een veilige en verantwoorde werkomgeving. En dat zijn precies de raakvlakken met de Bewuste Bouwers-gedragscode. Daarom kunnen punten voor de credit MAN3 gehaald worden met deelname aan Bewuste Bouwers. Het Bewuste Bouwers-projectcertificaat en het auditverslag dienen als bewijslast.

Binnen de credit MAN3 kunnen 1 of 2 punten gescoord worden. De criteria-eisen kunnen dan als volgt worden gelezen:

  • criteria-eis 1.1: Het te beoordelen project wordt door Bewuste Bouwers erkend waarbij een totaalscore van minimaal 6/10 punten wordt behaald
  • criteria-eis 2.2: Het te beoordelen project wordt door Bewuste Bouwers erkend waarbij een totaalscore van minimaal 8/10 punten wordt behaald
Omgevingsmanagement

Omgevingsmanagement is een vak apart. Goed omgevingsmanagement wordt door het hele projectteam ingevuld: van omgevingsmanager tot grondwerker. De Bewuste Bouwers-gedragscode richt zich op het raakvlak van de bouwplaats met de omgeving en hoe daar in de dagelijkse praktijk mee om wordt gegaan. Zo draagt de gedragscode een steentje bij aan de professionalisering van het vak omgevingsmanagement in het hele projectteam. De samenwerking met netwerkpartner Platform Omgevingsmanagement zet dit kracht bij.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Mensen binnen en buiten de bouwwereld, opdrachtgevers, werknemers, passanten van een bouwplaats; ze verwachten méér van bouw- en infrabedrijven dan alleen technische hoogstandjes. Elk bedrijf streeft naar winst, maar ook naar zorg en aandacht voor omgeving, medewerkers en milieu. Bouw- en infrabedrijven en opdrachtgevers kunnen de Bewuste Bouwers-gedragscode inzetten voor de concrete invulling van het MVO-beleid.

Minder uitstoot

Er zijn verschillende initiatieven die bouwers helpen om bewust met het milieu om te gaan. Bijvoorbeeld door minder CO2, Nox en fijnstof te veroorzaken. Twee voorbeelden zijn: CO2-Prestatieladder en Green Deal Het Nieuwe Draaien. 

CO2-Prestatieladder
Veel bouwbedrijven zijn gecertificeerd voor de CO2-Prestatieladder, vaak op het hoogste niveau. Wat betekent dit in de praktijk op de bouwplaats? Bewuste Bouwers prikkelt de bouwer met de pijler milieu om de vertaalslag van beleid naar de bouwplaats te maken.

Green Deal Het Nieuwe Draaien
Bewuste Bouwers is één van de ondertekenaars van de Green Deal Het Nieuwe Draaien. Het doel van deze Green Deal is het reduceren van schadelijke gassen door mobiele werktuigen. Bedrijven kunnen Het Nieuwe Draaien bijvoorbeeld toepassen als maatregel voor de pijler milieu.

Bezoekadres

Zilverstraat 69
2718 RP Zoetermeer

Postadres

Postbus 942
2700 AX Zoetermeer

Bewuste Bouwers

Bewuste Bouwers staan voor omgevingsmanagement, maatschappelijk verantwoord ondernemen, duurzaamheid en veiligheid op en rond de bouwplaats. Lees meer