Column: Beknopte visie op de vijf pijlers van de gedragscode

In de laatste week dat ik als interim-directeur actief ben voor Bewuste Bouwers, kijk ik terug op de prestaties in de bouwsector zoals ik die de afgelopen 4,5 jaar heb zien verbeteren. En daar verdienen de bouwers complimenten voor. Zeker in de periode dat het land in een lockdown zat vanwege COVID-19, heeft de bouw bewezen door te kunnen bouwen rekening houdend met de omgeving. Bewuste Bouwers stuurt op vijf pijlers, te weten: Omgeving, Veiligheid, Milieu, Vakmensen en de Verzorging van de bouwplaats.

Omgeving

Vaak is het bouwen op een postzegel. Zeker in het geval van binnenstedelijke inbreiding. Een hele uitdaging voor de bouwer om hinder zo veel als mogelijk te beperken, rekening te houden met de veiligheid, de logistiek op en rondom de bouwplaats en vooral ook met de omwonenden. Hoe communiceer je en informeer je de omgeving zo goed als mogelijk? Vaak worden BLVC-plannen (Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatie) onderdeel van het beheersen van je project. Werken aan een goede relatie met de omgeving en de toeleveranciers kan door tijdig verstrekken van relevante informatie en een goede communicatie. Dat is in de afgelopen jaren bij de deelnemers van Bewuste Bouwers al enorm verbeterd.

Veiligheid

Op het gebied van veiligheid is nog steeds veel te winnen. Zo zien we nog dat de helmplicht niet altijd wordt nageleefd. Maar we zien ook dat wel meer oog is voor de omgevingsveiligheid. De Governance Code Veiligheid zal in de toekomst ook een belangrijke betekenis krijgen. Een ongeluk zit in een klein hoekje, zo weten we. Bewustzijn van de risico’s en die zo goed mogelijk beheersen, blijft mensenwerk. Elkaar aanspreken kan daar enorm bij helpen. Op dat onderdeel valt nog veel te leren.

Milieu

Tja, daar zit veel beweging in. Zoals op het vlak van duurzaamheid en circulariteit, maar ook afval scheiden, bruikbaar hout apart houden om te recyclen. Elektrisch materieel wordt steeds meer toegepast waardoor er minder uitstoot is van dieselgeneratoren. Zwerfvuil is soms een probleem, omdat dit veelal terecht komt in het oppervlaktewater. Om energie te besparen treffen we maatregelen aan, zoals sedum dakbedekking boven op de bouwketen. Lekker warm in de winter, koel in de zomer en bevorderend voor de biodiversiteit. Wees je ook bewust van bijvoorbeeld olielekken. Als dat niet wordt opgeruimd is dat zelfs een milieudelict, en dat wil niemand.

Vakmensen

Die komen we tekort. Er is veel sprake van arbeidsmigranten, die de taal niet machtig zijn en andere culturen meebrengen. Dat geeft risico’s, ook voor de veiligheid van de eigen medewerkers. Op veel projecten worden stagiaires ingezet, evenals mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt voor bijvoorbeeld het verwijderen van onkruid en het opgeruimd houden van de omgeving. De sector zou er goed aan doen om de jeugd meer te stimuleren om te komen werken in de bouw. Hier ligt een belangrijke maatschappelijke opgave.

Verzorgd

Hier onderscheiden bouwers zich. Voor de omgeving is het prettig wanneer de bouwplaats een verzorgde indruk achterlaat. Materiaal goed opgeslagen. Een opgeruimde bouwplaats, waar het onkruid wordt weggehaald, geen rommel langs de bouwhekken. Het zegt ook iets over de kwaliteit van hetgeen gebouwd wordt. Ook heb je dan minder struikelgevaar. En wij zien dan ook dat de bouwers hier steeds bewuster mee bezig zijn.

Kortom, er is al veel gedaan, maar er is blijvend aandacht nodig voor verbetering. Het stokje wordt nu overgenomen door mijn opvolger, Jan Koers. Ik heb met veel plezier mijn columns geschreven voor Aannemer  vanuit mijn rol als directeur van Bewuste Bouwers en zal dat ook blijven doen als adviseur in de bouwsector.

Bezoekadres

Zilverstraat 69
2718 RP Zoetermeer

Postadres

Postbus 942
2700 AX Zoetermeer

Bewuste Bouwers

Bewuste Bouwers staan voor omgevingsmanagement, maatschappelijk verantwoord ondernemen, duurzaamheid en veiligheid op en rond de bouwplaats. Lees meer